Үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх, үр дүнгийн шагнал, урамшуулал олгох