Даргын тушаал, шийдвэр

А01 Албан хаагчдад олгох цалинг шинэчлэн батлах тухайОгноо               Дугаар

2017.01.02         А/01                     Албан хаагчдад олгох цалинг шинэчлэн батлах тухай

2017.05.15         A/02                     Дүрэм батлах тухай

2017.05.15         А/03                     Эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай

2017.05.26         А/04                      Хүүхдийн баярын бэлэг олгох тухай

2017.05.30         А/05                      Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай

2017.07.04         А/06                       Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

2017.07.05         А/07                      Улаанбаатар чуулгын албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм батлах,

                                                         ёс зүйн хороо байгуулах тухай

2017.07.05        А/08                        Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион

                                                   байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам батлах тухай

2017.09.21         А/09                       Журам батлах тухай

2017.09.27         А/10                       Тооллого явуулах тухай

2017.12.18        А/11                         Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай

2018.01.02        A/01                      Албан хаагчдад олгох цалинг шинэчлэн батлах тухай

2018.01.02        A/02                     Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

2018.01.02        A/03                     Албан хэрэг хөтлөлтийн журам батлах тухай

2018.03.06        A/04                     Архивын журам батлах тухай

2018.03.21        A/05                      Ажлын хөлс олгох тухай

2018.03.28        A/06                     Техникийн дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах туха

2018.04.17        A/07                     Ажлын хөлс олгох тухай

2018.05.22       A/08                     Хүүхдийн баярын бэлэг олгох тухай

2018.03.12       Б/15                     Уран сайхны зөвлөл батлах тухай

2018.03.12       Б/16                     Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт авах тухай

2018.03.22        Б/18                    Албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай