Огноо               Дугаар

2017.01.02         А/01                     Албан хаагчдад олгох цалинг шинэчлэн батлах тухай

2017.05.15         A/02                     Дүрэм батлах тухай

2017.05.15         А/03                     Эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай

2017.05.26         А/04                      Хүүхдийн баярын бэлэг олгох тухай

2017.05.30         А/05                      Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай

2017.07.04         А/06                       Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай

2017.07.05         А/07                      Улаанбаатар чуулгын албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм батлах,

                                                         ёс зүйн хороо байгуулах тухай

2017.07.05        А/08                        Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион

                                                   байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам батлах тухай

2017.09.21         А/09                       Журам батлах тухай

2017.09.27         А/10                       Тооллого явуулах тухай

2017.12.18        А/11                         Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай