Даргын тушаал, шийдвэр

2017.01.02 А/01   Албан хаагчдад олгох цалинг шинэчлэн батлах тухай
2017.05.15         A/02                     Дүрэм батлах тухай
2017.05.15         А/03           Эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай

2017.05.26         А/04               Хүүхдийн баярын бэлэг олгох тухай
2017.05.30      А/05  Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай
2017.07.04         А/06         Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
2017.07.05         А/07  Улаанбаатар чуулгын албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм батлах, ёс зүйн хороо байгуулах тухай
2017.07.05 А/08 Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэх журам батлах тухай
2017.09.21         А/09                       Журам батлах тухай
2017.09.27         А/10                       Тооллого явуулах тухай
2017.12.18        А/11 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай
2018.01.02    A/01 Албан хаагчдад олгох цалинг шинэчлэн батлах тухай
2018.01.02        A/02           Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
2018.01.02        A/03      Албан хэрэг хөтлөлтийн журам батлах тухай
2018.03.06        A/04                     Архивын журам батлах тухай
2018.03.21        A/05                      Ажлын хөлс олгох тухай
2018.03.28 A/06 Техникийн дүгнэлт гаргах ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай
2018.04.17        A/07                     Ажлын хөлс олгох тухай
2018.05.22       A/08                     Хүүхдийн баярын бэлэг олгох тухай
2018.03.12       Б/15                  Уран сайхны зөвлөл батлах тухай
2018.03.12       Б/16  Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт авах тухай
2018.03.22     Б/18 Албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

2018.01.02  A/01 Албан хаагчдад олгох цалинг шинэчлэн батлах тухай
2018.01.02  А/02 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
2018.01.02 А/03 Албан хэрэг хөтлөлтийн журмын хэрэгжилтийн 
хангаж ажиллах тухай
2018.03.06 А/04 Архивын журам батлах тухай
2018.03.22 А/05 Ажлын хөлс олгох тухай
2018.03.23 А/06 Техникийн дүгнэлт гаргах ажлын хэсэгийг 
шинэчлэн байгуулах тухай
2018.04.17 А/07 Ажлын хөлс олгох тухай
2018.05.22 А/08 Хүүхдийн баярын бэлэг олгох тухай
2018.06.20 А/09 Ажил хүлээлцэх тухай
2018.06.25 А/10 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай
2018.08.01 А/11 Ажлын хөлс олгох тухай
2018.09.01 А/12 Албан хаагчдад олгох цалин, 
албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийн шинэчлэн батлах тухай
2018.09.20 А/13 Албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай
2018.10.24 А/14 Ажлын хөлс олгох тухай
2018.10.29 А/15 Ажил хүлээлцэх тухай
2018.10.30 А/16 Эргэлтийн бус хөрөнгө бүртгэх тухай
2018.11.23 А/17 Ажлын хөлс олгох тухай
2018.12.17 А/18 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай