ИРЦ БҮРТГЭХ, АЖЛЫН ЦАГ АШИГЛАЛТАНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ