ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ, ДҮРЭМ ЖУРАМ

Соёлын тухай хууль

Соёлын талаар баримтлах бодлого батлах тухай

Соёл Урлагийн сан байгүүлах тухай

Соёл Урлагийн газрын эрх үүрэг

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ

Нийслэлийн НЗБ албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам

A69 тогтоол