Хүний нөөцийн асуудал

Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх талаар

зохион байгуулсан ажлын тайлан

 

2017 оны 03 дугаар сарын 24

 

Улаанбаатар чуулга нь “Өргөдөл, гомдлын нэгдсэн программ” (www.smartcity.mn) цахим программ хангамж ашиглан өргөдөл, гомдлыг бүртгэж хянан шийдвэрлэдэг.

Тус чуулга нь мэргэжлийн урлагийн байгууллага бөгөөд байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогоос шалтгаалан иргэдээс ажилд орох хүсэлт, албан хаагчдаас ажлаас түр болон бүр чөлөөлөгдөх хүсэлтүүд, бусад ажлын гүйцэтгэл, сахилга бат, нийгмийн байдлыг шийдвэрлүүлэх хүсэлтүүд ирснээр чуулгын дарга тухайн өргөдөлтэй танилцан шаардлагатай тохиолдолд чуулгын захиргааны зөвлөл болон уран сайхны зөвлөл хуралдан шийдвэрлэдэг.

 

Тайлант хугацаанд буюу 2017 оны 1-р улирлын байдлаар тус чуулгад нийт ирсэн

өргөдлийн тоо : /хүснэгтээр харуулбал/

Д/д Ангилал 2016 оны I улирал 2017 оны I улирал Өсөлт бууралт
Өргөдөл, гомдлын тоо Өргөдөл, гомдлын хувь Өргөдөл, гомдлын тоо Өргөдөл, гомдлын хувь
1 Ажилд орох хүсэлтийн тухай 5 33.33% 4 27% -20%
2 Ажлаас чөлөөлөгдөх тухай 3 20.00% 4 27% 33%
3 Цалинтай чөлөө хүсэх тухай 2 13.33% 2 13%  
4 Цалингүй чөлөө хүсэх тухай 1 6.67% 2 13% 100%
5 Нийгмийн асуудал шийдвэрлүүлэх тухай 1 6.67% 1 7%  
6 Сургалтанд хамрагдах тухай 1 6.67%     -100%
7 Жирэмсний амралтын тухай 1 6.67% 1 7%  
8 Зэрэг дэв, зэрэг дэвийн нэмэгдлийн тухай 1 6.67% 1 7%  
Нийт өргөдөл, гомдлын дүн 15 100% 15 100% 0%

 

 1. Өргөдлийн тоо – 15 ба үүнээс
 • ажилд орох хүсэлт – 4

Үүнээс:

            -Хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг дуусгавар болгож ажилд эргэн          орох хүсэлт –“1” /Б.Гэрэлтуяа/

            – Ажилдаа эргэн орох хүсэлт – “1” /Ч.Марал-Од/

            – Шинээр ажилд орох хүсэлт – “2” /Б.Эрдэнэ-Очир, С.Анхжаргал/

 • ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт – 4

 

 

Үүнээс:

            -Түр хугацаагаар ажиллах гэрээний хугацаа дуусгавар болсон тул     ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт –“1” /О.Эрмүүн/

            -Ажлаас бүр чөлөөлөгдөх хүсэлт– “1” /Б.Чулуунбат, Н.Лхагвадорж,  Б.Пүрэв-Очир/

 • цалинтай чөлөөний хүсэлт – 2 /Ч.Мэндсайхан, Н.Отгончимэг/
 • цалингүй чөлөөний хүсэлт – 1 /Т.Цэндсүрэн, С.Даваажаргал/
 • Нийгмийн асуудал шийдвэрлүүлэх хүсэлт – 1 /М.Энхтуул/
 • жирэмсний амралт хүссэн хүсэлт – 1 /Б.Жаргалмаа/
 • Зэрэг дэв, зэрэг дэвийн нэмэгдлийн хүсэлт – 1 /С.Эрдэнэцэцэг/

 

 1. Гомдол ирээгүй

 

Бүгд 15 өргөдлөөр ирсэн хүсэлтийг хугацаанд нь, зөрчилгүй шийдвэрлэсэн. Шийдвэрлэлттэй холбоотой гомдол гараагүй.

“Smartcity.mn” программ дээр бүртгэгдсэн өргөдлийн тоо – 15, өргөдөл гомдлын индекс 0,909 ба үнэлгээ “А” болно.

 

Дээрхи өргөдлүүд нь бүгд байгууллагын захиргаанд шууд хандаж ирсэн ба “Иргэд хүлээн авах төв”-өөс өргөдөл дамжиж ирээгүй болно.

 

2017 оны 01 дүгээр улирлын үзүүлэлтийг 2016 оны 01 дүгээр улирлын үзүүлэлттэй харьцуулахад :

 

 • 2017 онд “Иргэд хүлээн авах төв”-өөс шилжин ирсэн өргөдөл байхгүй,
 • 2017 онд байгууллагад шууд ирсэн өргөдлийн тоо 16 байсан бол 2016 онд 15 байна.
 • Хүсэлт болон шийдвэрлэлтийн тоо буураагүй, өсөөгүй байна.

 

 

Албан ёсны вэбсайт