төсөв санхүү 2017

Нийслэлийн Аудитын газрын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт

2017 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

2018 оны төсөвийн төсөл

2017 оны батлагдсан хуваарь

2017 оны 01-р сарын төсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 оны 02-р сарын төсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 оны 03- р сарын төсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 оны 04 -р сарынтөсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 оны 05-р сарын төсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 оны 06 -р сарын төсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 оны 07-р сарын төсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 оны 08-р сарынтөсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

2017 оны 10-р сарын төсөвийн гүйцэтгэлийн мэдээ