Төсөв санхүү 2016

Нийслэлийн Аудитын газрын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
Нийслэлийн Аудитын газрын зөвлөмжийн хэрэгжилт
Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны зөвлөмжийн хэрэгжилт
2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
2016 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан
2016 оны төсвийн төсөл, 2017-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл
2016 оны батлагдсан төсөв
2016 оны 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 05-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 06-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 07-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 08-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 09-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт