Нийслэлийн Аудитын газрын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
Нийслэлийн Аудитын газрын зөвлөмжийн хэрэгжилт
Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт
Нийслэлийн Дотоод аудитын албаны зөвлөмжийн хэрэгжилт
2016 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
2016 оны 4-р улирлын санхүүгийн тайлан
2016 оны төсвийн төсөл, 2017-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл
2016 оны батлагдсан төсөв
2016 оны 01-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 05-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 06-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 07-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 08-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 09-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2016 оны 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Байгууллагын өмч хөрөнгөтэй холбоотой шийдвэрийн жагсаалт