2016 оны жилийн эцсийн тайлан

2015 оны эхний хагас жилийн тайлан

2014 оны тайлан

2016 оны хагас жилийн тайлан

2017 оны Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн ажлын тайлан